SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

REŠTRUKTURALIZAČNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : UNISTAV Bojnice spol. s r.o.
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Hurbanovo nám. 29, Bojnice,

36 707 376

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU REŠTRUKTURALIZÁCII
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka