SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

KONKURZNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : Mozola Boris
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Šafárikova 2720/10, Tren?ín, 91108

nar. 27.04.1974

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU KONKURZU
Názov súboru: Zložka neobsahuje žiadne dokumenty