SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

KONKURZNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : BENECOM, s.r.o.
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Kuku?ínova 467/6, Ilava, 019 01

44261772

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU KONKURZU
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného registra