SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

KONKURZNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : Trio STAV, s.r.o.
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Jesenského 54, Tren?ín, 911 01

43 937 055

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU KONKURZU
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka