SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

KONKURZNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : Ján Kubovi?
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
kpt. Nálepku 6, Nové Mesto nad váhom, 915 01

37 024 353

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU KONKURZU
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka