SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

KONKURZNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : IB Správcovská, s.r.o.
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Gen. Svobodu 1, Tren?ín, 911 08

36833185

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU KONKURZU
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka