SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

KONKURZNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : JANREX, s.r.o.
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
149, Lúky, 020 53

36 727 041

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU KONKURZU
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka