SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

KONKURZNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : LSH Pórobetón, s.r.o.
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Galantská cesta 592, Dolná Streda, 925 63

35771828

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU KONKURZU
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka