SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

KONKURZNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : EMILY spol. s r. o.
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Karasiny 55/8, Prievidza, 971 01

31 360 882

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU KONKURZU
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka