SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

KONKURZNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : ?ubomír Da?ko
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Halalovka 2879/40, Tren?ín, 911 08

30.05.1962

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU KONKURZU
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka