SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

KONKURZNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : Ing. Pavel Kalivoda
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Dolná Sú?a 481, Dolná Sú?a,

21041954

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU KONKURZU
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka