SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

KONKURZNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : Marián Bartíšek
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Južná 6590/25, Tren?ín, 911 01

10021966

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU KONKURZU
Názov súboru: Oznámenia z obchodného vestníka