SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

KONKURZNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : Mário Hesko
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Hrádok 71, Tren?in, 911 01

02.04.1976

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU KONKURZU
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka