SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

KONKURZNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : Jozef Sol?iansky
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Malá okružná 1014/19, Partizánske, 958 01

01.12.1970

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU KONKURZU
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka