SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

KONKURZNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : ?ubomír Ková?
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
J. Žirku 3/6, Prievidza, 971 01

01.08.1976

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU KONKURZU
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka